You have reached the submissions home for O, Miami Poetry Festival and Jai-Alai Books.

All calls for work, when active, will be listed on this page. If you don't see the submission category you're looking for, it is not available at this time. Please check back, or contact us with questions.

Please follow all instructions closely.

Portrait at 34 is a custom-designed photo booth that travels Miami-Dade County producing portraits paired with age-specific poems for each participant.

O, Miami is now accepting new poems to include in our 2nd iteration of the project. Created by local artist Najja Moon to honor her late cousin, the poet Kamilah Aisha Moon.


A word from Najja about the project:

“Since the passing of my cousin, Kamilah Aisha Moon, one poem in part, in particular, has been a special source of comfort and connection, “Portrait at 34.” To rediscover this poem at the age of 34 in the midst of mourning her has encouraged me to do what I always assumed we would while she was on this earth, collaborate. For this project, a custom-designed Photobooth will travel throughout Miami during the month of April producing portraits paired with age-specific poems for each participant.

I am excited to make something that delivers a personal poetic experience to countless individuals and also honors the legacy of Kamilah Aisha Moon.”


To submit a poem, please read the example poem below, then pick one age you’d like to write about. This poem is a Portrait or a snapshot of what life looks like at your chosen age. You may submit several poems, but each one should focus on a single age.

Poems should be titled in the prescribed form (“Portrait at [age]”) and should not exceed 150 words.  


Portrait at 34 by 

Kamilah Aisha Moon


A lover called my face

a Sahara, traced its dunes.

A woman I don’t know

blew kisses the other night

meant to hurdle my shoulder,

but I let the mime of her lips confetti me.

Daffodils are on my window sill,

being their flagrantly yellow selves—

I am jealous. I am round

and mysterious, faithful 

like my sister in the sky.

A range of sepia freckles slopes

down the left side of my back,

a glimpse of the leopard.

There is the serpentine spine,

the stomach’s soft pages of flesh.

Mountainous woman with debutante

hands and feet smooth as limes.

Teardrop breasts, feasts waiting.

Thank you bones, thank you valves. • Open to writers of all ages nationwide
 • Writers can submit multiple times
 • Application deadline: March 3, 2023, by 11:59 pm
 • Notifications will be sent by March 17, 2023Pòtre a 34tran se yon kabin foto pèsonalize ki monte-desann toupatou nan Konte Miami-Dade pou pwodui pòtrè ansanm ak powèm, selon laj espesifik chak patisipan.


O, Miami ap lanse yon apèl pou l mande tout moun voye nouvo powèm pou 2yèm edisyon pwojè a. N ap presize pwojè sa a se atis lokal Najja Moon ki kreye li, pou onore kouzin defen li, powèt Kamilah Aisha Moon.


Men kisa Najja di osijè pwojè a:

"Apre kouzin mwen, Kamilah Aisha Moon, te vin mouri, gen yon powèm an patikilye ki te tounen yon sous espesyal rekonfò ak koneksyon pou mwen, "Pòtre a 34tran." Lè m te vin tonbe sou powèm sa a ankò, a laj 34tran, pandan m te nan lapenn, sa te ankouraje m fè sa mwen te toujou panse Kamilah avè m nou ta pral fè pandan l te vivan: kolabore. Pou pwojè sa a, yon kabin foto pèsonalize pral monte-desann toupatou nan Miami pandan mwa avril la, pou pwodui pòtre ansanm ak powèm ki sible laj espesifik chak patisipan.

Mwen kontan pou m lanse yon aktivite ki ofri yon eksperyans powetik pèsonèl pou anpil moun epi tou ki rekonèt eritaj Kamilah Aisha Moon kite.”


Pou soumèt yon powèm, tanpri sèvi ak powèm ki anba a kòm egzanp, epi chwazi yon laj ou ta renmen ekri sou li. Powèm sa a se yon Pòtre, oswa yon apèsi de lavi w a laj ou chwazi a. Ou ka soumèt plizyè powèm, men yo chak ta dwe konsantre sou yon sèl laj.

Titre powèm nan selon modèl nou bay la ("Pòtre a [laj la]") epi powèm nan pa dwe depase 150 mo. Pou soumèt li, tanpri vizite omiami.org. Delè pou soumisyon an se 3 mas a minwi.


Pòtre a 34tran

Kamilah Aisha Moon

Yon amoure di figi m sanble

dezè Sahara, epi li karese din sab yo.

Yon fanm mwen pa konnen

voye ti bo ban mwen lòt swa,

kòmkwa l te vle karese zepòl mwen,

men m kite fòm bouch li fè m tounen konfeti.

Gen jonkiy arebò fenèt mwen,

yo santi bon, e yo tou jòn --

Mwen jalou. Mwen won kon boul,

mwen plen mistè, m fidèl

tankou sè m nan syèl la.

Yon seri tach wousè

desann sou bò gòch do mwen,

pou montre m s’on leyopa.

Kolòn vètebral mwen tankou yon koulèv,

po vant mwen mou e sanble paj yon liv.

Yon fanm-mòn ki gen men yon debitan

ki gen men ak pye lis tankou lacho.

Tete m gen fòm gout dlo nan je, pare pou fete.

Mèsi zo, mèsi soupap. • N ap tann powèn nan men tout ekriven tout laj nan tout peyi a
 • Ekriven yo ka soumèt plizyè fwa
 • Dat limit soumisyon an: 3 mas a 11:59 pm
 • N ap anonse powèm nou chwazi yo anvan 17 mas

Retrato a los 34 es una cabina fotográfica de diseño personalizado que viaja por el condado de Miami-Dade produciendo retratos combinados con poemas específicos de la edad de cada participante.


O, Miami ahora está aceptando nuevos poemas para incluir en nuestra segunda iteración del proyecto, creado por la artista local Najja Moon en honor a su difunta prima, la poeta Kamilah Aisha Moon.


Unas palabras de Najja sobre el proyecto:

Desde el fallecimiento de mi prima, Kamilah Aisha Moon, un poema en particular ha sido una fuente especial de consuelo y conexión, ‘Retrato a los 34’. Redescubrir este poema a la edad de 34 años en medio del duelo por ella me ha animado a hacer lo que siempre supuse que haríamos mientras ella estuviera en esta tierra: colaborar. Para este proyecto, una cabina fotográfica de diseño personalizado viajará por todo Miami durante el mes de abril produciendo retratos combinados con poemas específicos de la edad de cada participante.

Estoy emocionada de hacer algo que brinde una experiencia poética personal a innumerables individuos y que también honre el legado de Kamilah Aisha Moon”.

Para enviar un poema, lee el ejemplo, luego elige una edad sobre la que te gustaría escribir. Este poema es un Retrato, o una instantánea de cómo es la vida a la edad que elijas. Puedes enviar varios poemas, pero cada uno debe centrarse en una sola edad.

Los poemas deben titularse en la forma prescrita (“Retrato a los [edad]”) y no deben exceder las 150 palabras. Para enviar, visita omiami.org. Las inscripciones cierran el 3 de marzo a la medianoche.


“Retrato a los 34”

Kamilah Aisha Moon

Un amante llamó a mi rostro

un Sahara, trazó sus dunas.

Una mujer que no conozco

lanzó besos la otra noche

destinados a empujar mi hombro,

pero dejo que la mueca de sus labios me haga confetti.

Los narcisos están en el alféizar de mi ventana,

siendo ellos mismos flagrantemente amarillos—

Soy celosa. Soy redonda

y misteriosa, fiel

como mi hermana en el cielo.

Una cordillera de pecas sepia descienden

por el lado izquierdo de mi espalda,

se vislumbra el leopardo.

Ahí está la columna sinuosa,

las suaves páginas de carne del estómago.

Mujer montañosa con debutantes

manos y pies suaves como limas.

Pechos como lágrimas, banquetes a la espera.

Gracias huesos, gracias válvulas. • Abierto a escritores de todas las edades en todo el país.
 • Los escritores pueden enviar varias veces
 • Fecha límite de envío: 3 de marzo a las 23:59
 • Las notificaciones se enviarán antes del 17 de marzo
O, Miami